fbpx

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu www.trisar.pl jest Trisar – Piotr Sarecki w Krakowie, ul. Lipowa 3/21, 30-702 Kraków zarejestrowana w Krakowie pod numerem NIP 6371973496, REGON 122225380 – zwana dalej Usługodawcą.
2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zdalnego dostępu do szkoleń i warsztatów szkoleniowych, ich sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Stanowi on również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.0.1422  z późn. zmianami), określaną dalej jako u.s.u.d.e.
3. Adresem e-mail, który jest właściwy do kontaktu z Usługodawcą jest adres: kontakt@trisar.pl
4.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne mogące wystąpić wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć:
 • Adres Korespondencyjny Usługodawcy – ul. Lipowa 3/21 30-702 Kraków
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://trisar.pl/,
 • Szkolenie – produkt szkoleniowy, interaktywny warsztat organizowany przez Trisar
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z sieci Internet, zainteresowana ofertą na stronie Serwisu,
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,
 • Konto – część Serwisu oddana do dyspozycji Użytkownika, identyfikowana za pomocą adresu e-mail Użytkownika oraz loginu, pozwalająca mu na korzystanie z funkcji Serwisu, w szczególności do dostępu do platformy szkoleniowej

§ 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Platforma https://trisar.pl/ umożliwia Użytkownikom dostęp do usług szkoleniowych. 
 2. Usługi świadczone przez Serwis ograniczają się jedynie do odpłatnego umożliwienia dostępu do platformy szkoleniowej, na której przeprowadzane są szkolenia i warsztaty. 
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i za pomocą innych środków komunikacji. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 4 Regulamin, jego udostępnianie i możliwość odtwarzania

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu https://www.trisar.pl
 2. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z nim w każdej chwili, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może również pobrać niniejszy regulamin, co pozwoli mu na jego wielokrotne odtwarzanie w przyszłości.
 3. Na życzenie Użytkownika Usługodawca prześle niniejszy regulamin Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 5 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W serwisie https://trisar.pl/ świadczone są następujące rodzaje usług elektronicznych: 

       a) Konto, 

       b) Newsletter  

 1. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu.
 2. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy wraz z danymi do Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Konto zostanie utworzone po akceptacji przez Usługodawcę rejestracji o czym zostanie on poinformowany osobną wiadomością e-mail.
 4. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa lub uzasadnionej wątpliwości co do tożsamości użytkownika Usługodawca może zablokować Konto takiego użytkownika.
 6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła).
 7. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o osobach zainteresowanych jego ofertą.
 8. Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezpłatny.
 9. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.
 11. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym może zostać:

    a)  wypowiedziana przez Użytkownika będącego konsumentem w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Usługodawcy, wysłanie wiadomości SMS na numer Usługodawcy lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Usługodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,

   b)  wypowiedziana przez Usługodawcę umowy Użytkownikowi nie będącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia na jego adres e-mail. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni. 

 1. Usługodawca zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Usługodawca zapewni dostęp Użytkownikowi do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi  plików Cookies.
 

§ 6 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

Korzystanie z systemu teleinformatycznego Usługodawcy wymaga łącznego spełnienia niniejszych warunków: 

   a) Posiadania komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,

   b) Dostępu do poczty elektronicznej,

   c) Posiadania przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, 

   d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768,

   e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript. 

§ 7 Dostęp do platformy szkoleniowej i warunki zapłaty

 1. Dostęp do świadczonych usług jest możliwydla wszystkich użytkowników serwisu po uprzednim jego opłaceniu. 
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności:
 • Przelew za pośrednictwem serwisu Paynow
 • Płatność kartą online za pośrednictwem serwisu Blue Media: Visa, Visa Elektron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.
 1. Usługa dostępu do szkolenia w wyznaczonym terminie zostaje aktywowana najpóźniej 48 godzin po zaksięgowaniu środków na koncie Usługodawcy, a informacja o tym zostanie przesłana na skrzynkę e-mail Użytkownika.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności, której reklamacja dotyczy.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając ją na adres kontakt@trisar.pl lub pocztą tradycyjną na Adres Korespondencyjny Usługodawcy. 
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Informacja o sposobie jej rozpatrzenia zostanie dostarczona na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji Konta.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano płatności lub inne wyraźnie wskazane przez Użytkownika.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną,
  składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 10 Informacja handlowa

 1. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa pochodząca od Usługodawcy.
 2. Informacja handlowa będzie dostarczana za pomocą Newsletter a po jej wcześniejszym zamówieniu. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usługi poprzez podanie swojego adresu e-mail, zaznaczeniu pól “Zgadzam się z Regulaminem” i “Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej” oraz kliknięciem przycisku “Zapisz”.
 3. Wyrażenie zgody przez Użytkownika, w sposób wskazany w punkcie poprzednim, oznacza przede wszystkim zgodę na otrzymywanie ofert od Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 

§ 11 Dane osobowe i ich ochrona

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) , zwaną dalej u.o.d.o., jest Sprzedawca/Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w niniejszym Regulaminie.
 3. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę jego danych osobowych.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług oraz w celach marketingu produktów/usług własnych Usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wymienionych powyżej jest ustawowe upoważnienie obejmujące przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą. 
 5. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Usługobiorca ma prawo do wglądu, uzupełniania i korekty treści swoich danych osobowych. Oprócz tego, Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. 
 7. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 4, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również tych, na których przetwarzanie Usługobiorca wyraził zgodę. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 8. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.

§ 12 Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez usługodawcę

 1. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługiwać będzie się użytkownik serwisu https://trisar.pl/
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 publikowane będą na głównej stronie Serwisu.

§ 13 Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę w celu zabezpieczenia systemów Użytkowników

Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi:

 • korzystanie przez Użytkownika z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
 • jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 16.04.2020
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownik będącym jednocześnie przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów prawa.
 8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 8 i 9.